DISCLAIMER
Terug naar de homepage
 

De websites http://www.boekje-pienter.nl en http://www.boekje-pienter.eu - in het vervolg te noemen: websites - worden u aangeboden door de webbeheerder.

Beiden websites zijn geen officiŽle websites van het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Landmacht of een enige ander (onder)deel van de krijgsmacht.

De webbeheerder zal eerst dan informatie aanbieden wanneer deze ethisch passend is, de goede naam van het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Landmacht, de andere krijgsmachtdelen en/of haar personeel niet aantast of kan aantasten en niet gerubriceerd is.

Aan de informatie op de websites kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie op de websites is onder voorbehoud en kan of mag nimmer worden gezien als vervanging voor de officiŽle communicatie vanuit het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Landmacht en de andere krijgsmachtdelen.

De websites stellen zich ten doel informatie aan te bieden om een zo breed mogelijk beeld te creŽren aan de hand van citaten, kreten, soldatentaal, terminologieŽn en vakjargon die werden/worden gebruikt bij de Koninklijke Landmacht.

Het gemakkelijk toegankelijk maken van (achtergrond)informatie is hierbij eerste prioriteit, waarbij met deeplinks (intern, naar andere webpagina's van de websites) en hyperlinks (extern, naar andere websites) wordt gewerkt. Het gebruik (aanklikken) van hyperlinks naar externe websites is voor eigen risico.

De webbeheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de - gevolgen van en/of het gebruik van de - onjuistheid, onvolkomenheid en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie.

Door de website te bekijken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

De aangeboden informatie op de websites is afkomstig van open bronnen: analoge en digitale bronnen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Ten behoeve van de websites gelden, onder andere, boeken, internetfora, kranten, naslagwerken, websites en derden als open bronnen.

Derden die informatie aanbieden doen dit uitsluitend voor publicatie op de website. De webbeheerder behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie, in welke vorm dan ook, te wijzigingen en/of te verwijderen, indien deze informatie in strijd is met wet- of regelgeving, belangen van overige internetgebruikers en/of derden. De webbeheerder is niet verantwoordelijk voor informatie die van derden wordt verkregen.

Mocht u informatie, data en/of programma's op de website aantreffen waarvan het copyright of beeldrecht bij u ligt, wordt u verzocht dit te melden aan de webbeheerder. De webbeheerder zal dit dan van de website verwijderen dan wel aanpassen.

De websites, en in het bijzonder de nieuwspagina's, vertolken in de regel de journalistieke mening uit open bronnen. Deze mening geeft niet per definitie de mening van het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Landmacht of een ander krijgsmachtdeel weer.

De weergave van een mening uit een open bron, betekent niet uit zichzelf dat de mening van de webbeheerder dezelfde is.

De webbeheerder neemt uitdrukkelijk afstand van meningen van derden die een gevaar opleveren voor personen of goederen, gevaar opleveren voor de gereedheid tot het daadwerkelijk uitvoeren van een operatie of oefening van enig onderdeel van de krijgsmacht of anderszins meningen die in strijd (lijken te) zijn met het militair tucht- of strafrecht.

Alle aangeboden informatie is, volgens de beginselen van check en dubbelcheck, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld uit meerdere open bronnen.

Ondanks het naar beste weten voldoen aan de beginselen van zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de websites dan wel de gebruikmaking van betrouwbaar geachte open bronnen, kan de webbeheerder niet instaan voor de actualiteit, juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie. Hiertoe behoort ook het verouderen dan wel niet langer actueel zijn van informatie.

Onjuiste, onvolkomen en/of onvolledige informatie kan worden gemeld aan de webbeheerder en zal daarna worden aangepast of verwijderd.

Voor officiŽle informatie over het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Landmacht en de overige krijgsmachtdelen kunt u zich wenden tot het Defensievoorlichtingscentrum van het Ministerie van Defensie.

Bezoekadres

Kalvermarkt 38, 2511 CB Den Haag

Postadres

Postbus 20701, 2500 ES Den Haag

Telefoon

070-3188802

Waar bij de totstandkoming van de websites geen gebruik is gemaakt van open bronnen, is de veiligheid van eigen troepen, bondgenoten en derden in militaire operaties (Operational Security, OpSec) van doorslaggevend belang geweest.

Operational Security (OpSec) en 'common sense' zijn de maatstaven voor het al dan niet aanbieden van informatie. In voorkomend geval zal de veiligheid van eigen troepen, bondgenoten en derden altijd prevaleren boven de vrijheid van meningsuiting.

Indien, ondanks alle naar beste weten betrachte zorgvuldigheid, de nationale veiligheid, de belangen van de Defensieorganisatie en/of de privacy van het Defensiepersoneel in het geding zijn en/of worden aangetast, is de webbeheerder gehouden het betreffende item zo spoedig mogelijk van de website te verwijderen of aan te passen.

Behoudens uitzonderingen zijn de websites 24/7 online. De websites worden, indien mogelijk, dagelijks geactualiseerd (nieuwspagina's) en op regelmatige basis vernieuwd (overige pagina's).

De webbeheerder kan, onder andere door gebruikmaking van de diensten van derden, niet garanderen dat de websites foutloos of ononderbroken kunnen of zullen blijven functioneren.

De webbeheerder is niet aansprakelijk voor foutieve of onvolledige overdracht van de informatie op de website, voor vertraging in de ontvangst of voor schade aan uw computersysteem. Door gebruik te maken van de diensten van derden kan de webbeheerder niet garanderen dat de (overdracht van) informatie vrij is van hoax, phishing, spam, spyware, virussen e.a.

Bij het openen van attachments (bijlagen), zoals PowerPoint (extensies .ppt of .pptx) en Adobe Acrobat Reader-documenten (extensie .pdf), dient u te allen tijde een virusscanner en/of ingeschakelde firewall te gebruiken.

De webbeheerder behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving correcties en wijzigingen op de website aan te brengen.

De webbeheerder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot beschikbaarheid, gebruik en/of inhoud van gelinkte externe websites. De betrouwbaarheid, juistheid, redelijkheid, toegankelijkheid, volledigheid en waarheidsgetrouwheid van gelinkte externe websites wordt niet 24/7 gecontroleerd.

Ongeoorloofd, ongepast, onoordeelkundig en onwelvoeglijk gebruik dan wel misbruik van deep- en/of hyperlinks kan worden gemeld aan de webbeheerder. Het betreffende item zal zo spoedig mogelijk worden aangepast of verwijderd.

Met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van militaire ambtenaren conformeert de webbeheerder zich aan het gestelde in Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren d.d. 19 mei 1998, gepubliceerd in Staatscourant 1998, nummer 104, en Uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren d.d. 30 juni 2010.

Op 28 september 2011 verscheen Aanwijzing SG A/973 (Richtlijnen voor het gebruik van sociale media door Defensiemedewerkers) van de Directie Communicatie van het Ministerie van Defensie, welke wordt onderschreven door de webbeheerder.

Terug naar Boven

Het onderscheid tussen persoonlijke berichten en zaken die met uw professionele inzet te maken hebben is voor buitenstaanders vaak moeilijk te maken.

Daarom moeten Defensiemedewerkers er extra rekening mee houden wat op social media wordt gepubliceerd. Dit kan immers (direct) van invloed kan zijn op hun werkomgeving en op de reputatie en het imago van Defensie.

Gebruik daarom uw gezonde verstand:

■ Ben altijd eerlijk en consistent

■ Ben voorzichtig met wie je toelaat als contact, vriend of volger

■ Houd rekening met het imago en de reputatie van Defensie

■ Schaad niemands persoonlijke levenssfeer

■ Schrijf op social media niet over interne aangelegenheden, niet-vastgesteld beleid of geclassificeerde zaken

Het rijkslogo en de beeldmerken van de krijgsmacht(delen) mogen uitsluitend worden toegepast in communicatie-uitingen die vallen onder de ministeriŽle verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor digitale media.

Gebruik van de huisstijl van Defensie op privťwebsites, weblogs, sociale netwerken e.d. is niet toegestaan. Daarmee wordt immers ten onrechte de indruk gewekt dat deze officieel goedgekeurd zijn.

Terug naar Boven